O nas

       Nasze przedszkole funkcjonuje przez cały rok z uwzględnieniem przerwy
wakacyjnej. Czas pracy wynosi 9 i pół godzin dziennie, tj. od 6.30 do 16.00 ;
w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
Szczegółową organizację pracy naszego przedszkola określa ramowy rozkład
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

Cele i zadania:

     Realizujemy cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na:

 • wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami.
 • udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • umożliwieniu dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
 • współdziałaniu z rodziną – wspomaganie w wychowywaniu, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej

Powyższe zadania realizujemy w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 • poznawanie i rozumienie świata i siebie
 • nabywanie umiejętności poprzez działanie
 • odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej
 • budowanie systemu wartości

Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

 • zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka
 • uwzględnieniu indywidualnych potrzeb
 • trosce o zapewnienie równych szans
 • umacniania wiary we własne siły
 • możliwości w osiągnięciu sukcesu
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności
 • rozwijaniu wrażliwości moralnej
 • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym
  i technicznym
 • rozbudzania ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej
  i wyrażania własnych myśli i przeżyć
 • rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i zachowań prozdrowotnych

 

Subpages